MINA - Škůdci (2018)

11. september 2018 at 23:11 | Milan Mikuláštík |  MINA

MINA
Milan Mikuláštík & Jan Nálevka
Škůdci / Pests
(Mol šatní / Clothing Moth)

fotografický záznam performance / photographic record of performance
2018

Navštívili jsme v kostýmech molů galerii 8smička sídlící v budově bývalé textilní továrny v Humpolci / Wearing costumes of Clothing Moths, we visited gallery 8smička, which is situated in the building of former textile factory at Humpolec

Kostýmy / Costumes: Anna Pospíšilová
Foto / Photo: Jiří Hroník
 

Milan Mikuláštík - Hiát / Altán Klamovka

25. august 2018 at 0:36 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist


Galerie Altán Klamovka, Praha
Milan Mikuláštík: Hiát

vernisáž se uskuteční 28. 8. 2018 v 18:00, výstava potrvá do 15. 9. 2018

performance 10. 9. v 18hod.

kurátorka: Lenka Sýkorová
Doprovodný program v sobotu 15. 9. 2018:

14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16-17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka


Milan Mikuláštík je na české scéně již etablovanou osobností pohybující se jak na poli aktivního umělce, tak i kurátora. Mikuláštíkova samostatná tvůrčí činnost byla v posledních letech zastíněna aktivním členstvím v umělecko-aktivistické skupině Guma Guar. Dalo by se říci, že se po deseti letech skupinové činnosti vrací k samostatné tvorbě, která je však logicky poznamenána tvůrčí synergií z Guma Guar. Pro Mikuláštíkův rukopis je velmi důležitý politicko-společensky angažovaný postoj. Jako kurátor připravil několik desítek výstav, které se do vývoje českého výtvarného umění zapsaly jako zásadní. Jako kurátor působil v pražské NoD či je stále aktivní v Galerii NTK v Praze. Vedle toho také působil jako pedagog na pražské UMPRUM v ateliéru Supermédia.


Aktuální Mikuláštíkova tvorba se pohybuje především v médiu readymade a instalace. Obsahově ho fascinuje funkce muzea jako instituce uchovávající historické artefakty. Rozvířením myšlenek kolem originálu a kopie autor vytváří dekonstrukce kontextů a to ironickými hrami, které nás mohou uvádět jak k rituálům pravěkých hominidů, tak k dnešní lidské snaze o vědecké poznání pomocí nejnovějších technologií. Balancování na hraně smrti a nesmrtelnosti je pro současnou výstavu pro Altán Klamovka signifikantní. Výstavou s názvem Hiát se vzájemně prolíná svět banality a konzumu v kontrastu k odkazům do historie. Autor na výstavu kriticky pohlíží jako na specifické umělecké médium. Součástí díla je i performativní gesto autora během vernisáže i v průběhu výstavy, které se stává stejně důležitým jako samotná statická instalace. Termín Hiát označuje obecně mezeru, skulinu či trhlinu, v geologické terminologii pak časový úsek, během něhož nedocházelo k usazování sedimentů. Vyjmutím jednoho článku ze skládanky se nám ihned narušuje celkové pochopení současnosti a to právě přes historii. V jednom z readymadů pro Altán Milan Mikuláštík řeší historické kresebné výkresy architektonických prvků ve tvaru nádob, které jsou autorem postprodukčně "zničeny" logy firem zabývající se kryogenikou neboli fyzikou nízkých teplot. Zapojením karbonového kopírovacího papíru a užití uhlíku pro nákres jejich log, nás vtahuje do historie. Současně však kryogenní uschování nás vede k budoucí možné nesmrtelnosti. Dílo se tak cyklí a samo sebe popírá. V dalším díle Narcis autor pracuje s vodní hladinou a ekologickým momentem. Opět přítomná banalita každodenního dne v dostupnosti vody v půllitrových PET lahvích až z daleké Francie nás metaforicky uvádí ke sebezahledění společnosti bez ohledu na ekologickou stopu, kterou po sobě zanecháváme. Tyto dvě díla ze skládanky čtyř děl se současně odkazují k samotnému kontextu neogotického altánu jako galerijní instituce. Částečně citují z tvarosloví i z původní hypotetické funkce romantizující budovy v parku Klamovka, která podle vyprávění místních říká, že altán sloužil jako studánka minerálního pramene Praga. Oproti tomu dvě zbývající díla pracují bez kontextu místa vystavení, ale s o to vetší lehkostí a to v oblasti paleontologie. Pro čtení výstavy Hiát je důležitá práce s banalitou, kritický pohled na současný vývoj společnosti a vědomá produkce "anti-umění".
Lenka Sýkorová


Altán Klamovka gallery, Prague

Milan Mikuláštík: Hiatus

The opening will take place on August 28, 2018 from 6 pm.
The exhibition will run until September 15, 2018.

Performance on Monday, September 10, 2018, from 6 p.m.

Curator of Gallery: Lenka Sýkorová

Accompanying program on September 15, 2018: 2:00 - 4:00 p.m. - animation workshop for children, 4:00 - 5:00 p.m. - commented viewing of the exhibition and the exhibition activity of Klamovka Pavilion.


Milan Mikuláštík is already an established personality on the Czech scene working as an active artist and curator. Mikuláštík's independent creative work has been overshadowed in recent years by his membership of the art-activism group Guma Guar. It can be said that after ten years of group activity he is returning to independent creative work which, however, is logically marked by the creative synergy of Guma Guar. Mikuláštík's politico-socially committed stance is highly important for his mark. As a curator he has organised several tens of exhibitions that have proved substantial for the development of Czech visual art. He has worked as a curator at Prague's NoD and is constantly active at the NTK Gallery in Prague. He has also taught at Prague's Academy of Arts, Architecture and Design (UMPRUM) in the Supermedia studio.


Mikuláštík's current work wavers above all between the medium of readymade and installation. He is fascinated by the role of the museum as an institution for storing historical artefacts. A swirl of ideas around the author's original and copy creates a deconstruction of contexts by ironic games that can draw us into the rituals of prehistoric hominids and to the present-day human endeavour of scientific knowledge using the latest technologies. What is significant is balancing on the edge of death and immortality of the current exhibition for the Altán Klamovka (Klamovka Arbour) Gallery. The exhibition entitled Hiát (Hiatus) shows the interweaving of the world of banality and consumerism in contrast to references made to history. The author regards the exhibition critically as a specific art medium. Part of the work also comprises the author's performative statement during the preview and during the course of the exhibition which becomes equally important as a separate static installation. The term 'hiatus' generally means a gap, chink or tear, in geological terminology an interval of time during which there was no deposition of sediments. The removal of this link from the puzzle immediately disturbs the whole understanding of the present through history. In one of the readymades for the Altán Milan Mikuláštík explores the historical drawings or architectural features in the shape of vessels which are, according to the author, post-production "destroyed" logos of companies engaged in cryogenics or low temperatures in physics. He draws us into history by incorporating carbon copy paper and using carbon for drawing their logos. However at the same time cryogenic storage takes us to future possible immortality. The work moves in cycles and self-denial. In the next work entitled 'Narcis' (Narcissus) the author works with the water surface and ecological momentum. Again the present daily banality in the availability of water in half-litre PET bottles as far away as from France is a metaphorical presentation of an insular society regardless of the ecological footprint it leaves. These two works of the four-work puzzle also refers to the separate context of the Neo-Gothic arbour as a gallery institution. They partly cite from morphology and from an original hypothetical function romanticising buildings in Klamovka park which, according to local tales served as a well for the Praga mineral spring. In contrast, the two remaining parts work without the context of the exhibition venue, but with greater ease in the field of palaeontology. In order to read the Hiatus exhibition what is important is work with banality, a critical view of the present development of society and the conscious production of "anti-art".


Lenka Sýkorová


ERASMUSEUM / Galerie NTK

30. may 2018 at 0:36 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator
ERASMUSEUM
Exhibiting students of Erasmus+ AAAD Prague
Výstava studentů programu Erasmus VŠUP Praha

24. 5. - 3. 6. 2018

Isabel Cerda Roig
Gabriella Farkas
Eugenia Galanopoulou
Nóra Gere
Katarzyna Greczka
Aiden Hornsby
Kasper Kyster Iversen
Ely Karagach
Thea Kleinhempel
Pommelien Koolen
George Koros
Sophia Krasomil
Luisa Krause
Wei-Tsun Liao
Chloe Nezianya
Celine H. Park
Cecilie Parra
Aleksandra Radlak
Mounir Slatni
David Stach

Opening / Vernisáž: 23. 5. 2018, 18:00Exhibition erasmuseum is introducing work of students of different departments of Academy of Arts, Architecture and Design in Prague which are studying in the Eramus+ programme. In last two month twenty young designers, architects and visual artists visited six Prague scientific museum collections, some of which are publicly less known, but interesting, unique and with long history - paleonthological collection of Chlupáč's Museum of Earth's History, Kuchař Gallery of cartography at Map Collection of Scientific Faculty of Charles University, anthropological collection of Hrdlička Museum of Man, Historical scientific book fund of National Library of Technology, mine exposition of National Technical Museum, ethnological exposition of Museum of Vojtěch Náprstek. Exhibition Erasmuseum is showing reactions of authors with different attitudes and through varied media.

Výstava Erasmuseum představuje práce posluchačů různých oborů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, studujících v programu Erasmus+. Během uplynulých dvou měsíců dvacítka mladých designérů, architektů a vizuálních umělců navštívila šest pražských muzejních sbírek, z nichž jsou některé veřejnosti méně známé, o to jsou však zajímavější, nemluvě o jejich bohaté historií - paleontologickou kolekci Chlupáčova muzea historie Země, Kuchařovu galerii kartografie, která je součástí Mapové sbírky Přírodovědné fakulty UK, antropologickou sbírku Hrdličkova muzea člověka, vědecké knihy v Historickém fondu Národní technické knihovny, historickou expozici hutnictví Národního technického muzea, etnologickou sbírku Náprstkova muzea. Výstava Erasmuseum představuje reakce autorů na tyto impulsy prostřednictvím odlišných postojů i médií.

Curator / Kurátor: Milan Mikuláštík

Galerie NTK
Národní technická knihovna / National Library of Technology
Technická 6
Praha


Luisa Krause
You are here
2018

Thea Kleinhempel
Chlupáčovo muzeum historie Země
Chlupáč's Museum of Earth History
2018
Thea Kleinhempel
Hrdličkovo muzeum člověka
Hrdlička Museum of Man
2018
Thea Kleinhempel
Náprstkovo muzeum
Náprstek Museum
2018
Thea Kleinhempel
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK
Map Collection, Faculty of Sciences, Charles University
2018
Thea Kleinhempel
Národní technické muzeum, podzemní expozice Hornictví
National Technical Museum, underground exposition of Mining
2018
Thea Kleinhempel
Národní technická knihovna
National Library of Technology
2018
 


Milan Mikuláštík - Journey to Prehistory / Galerie 209

5. may 2018 at 14:56 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist
Milan Mikuláštík
Cesta do pravěku / Journey to Prehistory
Galerie 209
25. 4.-30. 4. 2018

kurátoři galerie / gallery curators: Jozef Mrva, Tomáš Plachký
foto / photo: Polina Davydenko


Milan Mikuláštík - Cesta do pravěku / Galerie 209

5. may 2018 at 14:50 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist
Milan Mikuláštík
Cesta do pravěku / Journey to Prehistory
Galerie 209
25. 4.-30. 4. 2018

kurátoři galerie / gallery curators: Jozef Mrva, Tomáš Plachký
foto / photo: Tomáš PlachkýMilan Mikuláštík at the exhibition Half-life (Prague, 2017)

29. april 2018 at 13:00 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist
Milan Mikuláštík
pohled do expozice výstavy Poločas rozpadu s díly Milana Mikuláštíka / view of exhibition Half-life showing works of Milan Mikuláštík (foto / photo: Tomáš Brabec)
Galerie HYB4, Praha / Prague
2017

Milan Mikuláštík
Džungle / Jungle
Tisk na banneru, plastové řetězy / print on banner, plastic chains
2017

Milan Mikuláštík
Džungle / Jungle
Tisk na banneru, plastové řetězy / print on banner, plastic chains
2017

Milan Mikuláštík
3000 klaunů / 3000 Clowns
Digitální tisk / Digital print
Emotikony klaunů z internetových sociálních sítí / Clown emotikons from Internet social networks
2017

Milan Mikuláštík
3000 klaunů / 3000 Clowns
Digitální tisk / Digital print
Emotikony klaunů z internetových sociálních sítí / Clown emotikons from Internet social networks
2017

Milan Mikuláštík
Chronostratigrafie smrti / Chronostratigraphy of Death
Autentický fragment zkamenělé mamutí stoličky (Mammuthus meridionalis, cca 2 miliony let), 3D figurky autora / Authentic fragment of fossil mammoth molar (Mammuthus meridionalis, cca 2 million years), 3D print figures of author
2017

Milan Mikuláštík
Chronostratigrafie smrti / Chronostratigraphy of Death
Autentický fragment zkamenělé mamutí stoličky (Mammuthus meridionalis, cca 2 miliony let), 3D figurky autora / Authentic fragment of fossil mammoth molar (Mammuthus meridionalis, cca 2 million years), 3D print figures of author
2017

Milan Mikuláštík
Koprolit / Coprolite
Zkamenělý výkal blíže neurčeného plaza (Madagaskar, 50 milionů let), plechový kufřík / Fossil reptile shit (Madagascar, 50 million years), tin suitcase
2017

Milan Mikuláštík
Poločas rozpadu / Half-life
Keramická socha baletky (50. léta 20. st.), molekulární model (70. léta 20. st.) / Ceramic sculpture (50s of 20th century), polyhedron molecular model (70s of 20th century)
2017

Milan Mikuláštík
Poločas rozpadu / Half-life
Keramická socha baletky (50. léta 20. st.), molekulární model (70. léta 20. st.) / Ceramic sculpture (50s of 20th century), polyhedron molecular model (70s of 20th century)
2017


Milan Mikuláštík - Artistic Advisory (2017)

13. november 2017 at 17:38 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist

Milan Mikuláštík (E412)
Artistic Advisory (Do Not Sell Your Art)
poster
120 x 90 cm
2017

this piece was made for exhibtion of art schools "Pokoje" in Prague, autumn 2017
more about the exhibition Pokoje (Rooms):
https://www.facebook.com/prazskepokoje

Art For A Better World / Galerie NTK

16. october 2017 at 1:16 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator

Galerie NTK uvádí novu výstavu / Gallery NTK presents a new exhibtion

ART FOR A BETTER WORLD

-----------------------

Umělci / Artists
Darina Alster
Michal Gavlas
Vladimír Houdek
Aleš Hvízdal + Dmitrij Nikitin
Jiří Kroha
Jarmila Mitríková + Dávid Demjanovič
Jan Nálevka
Neugarten

Kurátor / Curator
Milan Mikuláštík

-----------------------

Trvání výstavy / Exhibition run
19. 10.-30. 11. 2017

Vernisáž / Opening
18. 10. 2017, 18:00

Výstava Art For A Better World představuje zdánlivě disparátní skupinu děl vytvořených šesti individuálními tvůrci a dvěmi uměleckými dvojicemi. Setkávají se zde feministická performerka a aktivistka (Alster), postmoderní architekt (Gavlas), malíř monumentálních geometrických kompozic (Houdek), novomediální experimentátoři (Hvízdal a Nikitin), dávno mrtvý avantgardní umělec a architekt (Kroha), manželská dvojice vypalující obrazy do dřeva (Mitríková a Demjanovič), konceptuální ironik (Nálevka) a zanícený monochromí malíř (Neugarten). Společným jmenovatelem a leitmotivem vystavené kolekce je imanentní přítomnost utopického aspektu. Vystavení autoři dávají možnost zahlédnout jiné možné reality či budoucnosti. Děje se tak prostřednictvím nejrůznějších médií, počínaje roboticky vyrobeným čtyřmetrovém koněm, přes video, fotografii, digitální koláž, architektonickou skicu, dřevořez, až po olejomalbu, či do dřeva vypálený motiv.

Michal Gavlas - Architektonické kompozice, 1988


Aleš Hvízdal & Dmitrij Nikitin - V rozpuku / In Bid


Vladimír Houdek & Hana Turečková - Levitace / Levitations, video, 2016


Neugarten - Černá na Bílé / Black on White, 2016


Jiří Kroha - Květina, dřevořez, 20. léta
Jan Nálevka - Válka není, Všude mír / There's No War, Peace Everywhere, 2003

Milan Mikuláštík na výstavě Poločas Rozpadu

1. october 2017 at 23:47 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist

Milan Mikuláštík
Jungle
digital print on banner, plastic chain
2017

Milan Mikuláštík
Coprolite
fossil reptile shit, 50 milion years old, tin suitcase
2017

installed as part of exhibition Half-life at Valeč, Czech Republic, 2017, curated by Tereza Špinková

Milan Mikuláštík - Makapansgat Project Excerpt: From the History of Photography

25. august 2017 at 18:27 | Milan Mikuláštík


Milan Mikuláštík
Makapansgat Project Excerpt: from the History of Photography

9. 6. 2017 - 8. 7. 2017
Fotograf Gallery Prague

The caves in the Makapan Valley in the northeast part of South Africa are a discovery site rich in fossils of many types of animals; including the extinct hominid tribe, Australopitechus. It differs from the others, however, due to the discovery of a small piece of jasper. When the archaeologists found it, it reminded them of a human face. Because it seems that it appeared the same way to our ancient ancestors, it is considered to be the oldest material evidence of symbolic thinking. Roughly 3 million years later, a member of the only living species of the Homo tribe/family, visual artist Milan Mikuláštík (*1975), began to place pictures of these rocks into other photographs. On a technical level, he always sorts out his collages in the same way: the face in the image is covered by the face from the rock and the new image is published online. More varied is the "rediscovery" of meanings achieved by this ritual act. On a general level, his Makapansgat Project oscillates between commentaries on current events and observing the role of images in creating our vision of the world. On the billboards in the hallways at Fotograf Gallery he, of course, narrowed the themes in his selection of photos so that they relate to the history of photography.
Jiří Ptáček

Jeskyně v Makapanově údolí na severovýchodě Jihoafrické republiky jsou bohatým nalezištěm kosterních pozůstatků mnoha živočišných druhů včetně vyhynulého hominida rodu Australopithecus. Od ostatních se však odlišuje nálezem malého kusu jaspisu. Když ho archeologové objevili, připomněl jim lidskou tvář, a protože se zdá, že to samé připomínal i našim dávným předkům, je považován za nejstarší materiální doklad symbolického myšlení. Přibližně o tři milióny let později příslušník jediného žijícího druhu rodu Homo, vizuální umělec Milan Mikuláštík (*1975), začal fotografií tohoto kamene osazovat do jiných fotografií. Technicky své koláže řeší vždy stejně: obličej na fotce zakryje tváří z kamínku a nový obrázek zveřejní na internetu. Různější je "znovuobjevování" významů, kterého tímto rutinním aktem dosahuje. V obecné rovině jeho Makapansgat Project osciluje mezi komentáři aktuálních událostí a upozorňováním na roli obrazů v utváření naší představy o světě. V billboardu pro chodbu Fotograf Gallery ovšem výběr tematicky zúžil, aby se vztáhl k dějinám fotografie.
Jiří Ptáček


Rozhněvaná planeta / Angry Planet / Galerie NTK

14. may 2017 at 10:16 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator
ROZHNĚVANÁ PLANETA / ANGRY PLANET
Globální konflikty a lokální souvislosti
Global Conflicts and Local Interactions

21. 4.-17. 6. 2017

Vystavují / Exhibiting:
Martha Rosler, Atelier van Lieshout, Bjørn Melhus, Milan Kohout, Juraj Dudáš,Radovan Čerevka, Martin Zet, Alexej Klyuykov, Vasil Artamonov,Karíma Al-Mukhtarová, Jan Kadlec, Ivan Vosecký, Vladimír Turner

Kurátoři / Curators:
Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger

-------------------

In recent years geopolitical, intercultural, and social conflicts have become key topics featured in the news and political seminars and conferences as well as the focus of pub discussions and street brawls. It seems then, that the situation in all areas of life on the planet is intensifying as fears about the unleashing of a new global war appear in the media with increasing frequency. Are these fears justified? How does the escalation of conflicts manifest itself in local relations? Conflicts are an integral part of any type of society, culture or civilization. They are manifestations of different interests, things which are lacking, significant inequalities, and cultural stereotypes. They can move a society forward, but they can also destroy it. In the contemporary globalized world, conflict has taken on a different appearance. Today it occurs far less on borders between territories and more within states, capital cities or among the flow of immigrants.
The exhibition Angry Planet came about as a collaboration between the National Technical Library and the Academcy of Sciences in the Czech Republic. It illustrates how contemporary art approaches the topic of conflict. While newly created pieces lie at the exhibition's core, already existing pieces have also been included. These are, in turn, complemented by a selection of rare books from the historical collection of The National Technical Library. The focus of these books are themes on fortress architecture, military technology and the history of wars. Thirteen international and local artists are presented in the NTK Gallery in Dejvice, where the
exhibition takes place. Here the Dutch architect and sculptor Joep van Lieshout and his studio are shown in the Czech Republic for the first time. The sculpture Untitled/Horse,Mother and Child, taken from the extensive series Slave City, is a dystopian vision of a situation following conflicts on the edge of horror and caricature. At first glance the sculpture is reminisicent of grandiloqent anti-war memorials, yet upon further examination it morphs into a morbid scene of the devouring of the innards of horse caracasses. The American artist Martha Rosler, one of the founders of feminist art, presents a piece from her considerable series of photomontages, Bringing War Home. This series confronts the mindless consumption of Western society with the Middle East's war-torn situation. In his parodical video, Freedom and Independence, German artist and filmmaker Bjørn Melhus illustrates central concepts of neoliberal theory while confronting them with the results of mechanisms of recklessness and exploitation. Bjørn Melhus regularly appears in his videos, often in a variety of roles. In this particular video, alongside the main roles of figures embodying Freedom and Independance, Melhus has created an obscure role featuring the right-wing political thinker Ayn Rand, rendering her in a rather unflattering light. Vasil Artamonov and Alexej Klyuykov, winners of the Jindřich Chalupecký Award in 2010, have contributed a series of paintings inspired by Soviet propaganda and caricatures. Radovan Čerevka, a laureate of the Oskár Čepan award, a prestigious Slovak award similar to the Chalupecký Award, is also among the participating artists of this exhibition, contributing his personal version of African aboriginal art crossed with aerial modeling. Another Slovak artist, Juraj Dudáš, exhibits his interactive installation allowing one to, if only for a moment, put themselves in the American president's shoes. The Czech-American artist Milan Kohout is also represented via his provacative, straightforward posters. Renowned in the media, Kohout enjoys unscrupulously attacking asymmetrical sources of power or religious dogmas. Artist and film architect Jan Kadlec presents a series of staged photographs entitled Albánský únik (Albanian Leak) from 2001
wherein he thematizes issues related to refugees and immigration. The exhibition's curators, Milan Mikuláštík and Milan Kreuzzieger, have worked together under the assumption that it is necessary, in most cases regarding contemporary and local conflicts, to view the situation in a broader context featuring a rather cosmopolitan (ideally simultaneously global and local, contemporary and historical) perspective than from an international or merely
local one.
This exhibition has been organized as part of the 25th edition of the International Conference "Philosophy and Social Science" at the Academy of Sciences in Prague, the Czech Republic. It has been realized within the framework of Strategie AV21's research program "Global Conflicts and Local Contexts."
Milan Mikuláštík and Milan Kreuzzieger
-----------
V poslední době se geopolitické, interkulturní a sociální konflikty staly klíčovým tématem novinových zpráv, politologických seminářů a konferencí, ale také hospodských diskusí a pouličních hádek. Zdá se, že se situace na všech úrovních života na planetě vyostřuje. Stále častěji se v médiích objevují obavy z rozpoutání nové globální války. Jsou tyto obavy oprávněné? Jak se eskalace konfliktů projevuje v lokálních vztazích? Konflikty jsou integrální součástí jakékoliv pospolitosti, společnosti, kultury nebo civilizace. Jsou projevem rozdílných zájmů, nedostatku, výrazných nerovností a kulturních stereotypů. Mohou společnost posouvat vpřed, mohou ji však také zničit. Současný globalizovaný svět změnil podobu konfliktů. Ty dnes daleko méně probíhají na hranicích mezi teritorii jejich účastníků a projevují se také uvnitř států, v civilizačních metropolích nebo v tocích migrantů.
Výstava Rozhněvaná planeta, která vznikla na základě spolupráce Národní technické knihovny a Akademie věd ČR, ukazuje, jak se k tématu konfliktu staví současné umění. Jádrem výstavy jsou nově vytvořená, ale také již existující umělecká díla doplněná o výběr vzácných knih z historického fondu Národní technické knihovny, jejichž tématem jsou pevnostní stavitelství, vojenské technologie nebo historie válek. V dejvické Galerii NTK, kde výstava probíhá, jsou prezentována díla třinácti zahraničních i tuzemských umělců. Zcela poprvé je v Čechách prezentována práce nizozemského architekta a sochaře Joepa van Lieshouta a jeho ateliéru. Socha Untitled / Horse, Mother and Child (Bez názvu / Kůň, matka a dítě) z rozsáhlého souboru Slave City (Město otroků) je dystopickou vizí situace po konfliktu na hranici hororu a karikatury. Plastika připomínající na první pohled patetické protiválečné pomníky se při bližším zkoumání změní v morbidní scénu konzumace vnitřností koňské mršiny. Americká umělkyně Martha Rosler, jedna ze zakladatelek feministického umění, představuje ukázku ze své rozsáhlé série fotomontáží Bringing War Home (Válka až do domu), ve které konfrontuje bezstarostnou konzumní západní společnost s válečnou situací na Blízkém východě. Německý umělec a filmař Bjørn Melhus ve svém parodickém videu Freedom and Independence (Svoboda a Nezávislost) vizualizuje ústřední pojmy neoliberální teorie a konfrontuje je s důsledky mechanismů bezohlednosti a vykořisťování. Bjørn Melhus ve svých videích zpravidla osobně vystupuje, často hned v několika rolích. Zde vedle titulních postav zosobňujících Svobodu a Nezávislost vytvořil také roli obskurní ultrapravicové politické myslitelky Ayn Randové, kterou vykresli v ne právě lichotivém světle. Vasil Artamonov a Alexej Klyuykov, kteří získali cenu Jindřicha Chalupeckého za rok 2010, přispěli sérií obrazů inspirovaných sovětskou karikaturistickou a propagandistickou tvorbou. Výstavy se účastní taktéž laureát Ceny Oskára Čepana, této slovenské obdoby Chalupeckého ceny, Radovan Čerevka, který představuje osobitou verzi afrického domorodého umění kříženého s leteckým modelářstvím. Další slovenský autor, Juraj Dudáš, vystavuje interaktivní instalaci umožňující ocitnout se na chvilku v kůži amerického prezidenta. Svými provokativně přímočarými plakáty je zastoupen také mediálně proslulý Čechoameričan Milan Kohout, který s oblibou nevybíravým způsobem napadá zdroje asymetrické moci či náboženská dogmata. Umělec a filmový architekt Jan Kadlec se prezentuje sérií inscenovaných fotografií Albánský únik z roku 2001, ve kterých již před šestnácti lety tematizoval problematiku uprchlictví a migrace. Autoři koncepce, kurátoři Milan Mikuláštík a Milan Kreuzzieger, vycházejí z předpokladu, že na většinu současných i lokálních konfliktů je třeba nahlížet v širších souvislostech a spíše z kosmopolitní (ideálně souběžně globální i lokální, současné i historické) perspektivy, než z úrovně mezi-národní nebo pouze lokální.
Výstava je organizována při příležitosti 25. ročníku pražské mezinárodní konference "Philosophy and Social Science" na Akademii věd ČR. Je realizována v rámci výzkumného programu "Globální konflikty a lokální souvislosti", Strategie AV21.
Milan Mikuláštík a Milan Kreuzzieger
ANGRY PLANET / Galerie NTK

13. april 2017 at 2:37 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator
ROZHNĚVANÁ PLANETA / ANGRY PLANET
Globální konflikty a lokální souvislosti
Global Conflicts and Local Interactions

21. 4.-17. 6. 2017

Vystavují / Exhibiting:
Martha Rosler, Atelier van Lieshout, Bjørn Melhus, Milan Kohout, Juraj Dudáš,Radovan Čerevka, Martin Zet, Alexej Klyuykov, Vasil Artamonov,Karíma Al-Mukhtarová, Jan Kadlec, Ivan Vosecký, Vladimír Turner

Kurátoři / Curators:
Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger

Galerie NTK, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6
otevřeno po-pá 10-18, so 10-16, vstup volný

Výstava je součástí výzkumného programu "Globální konflikty a lokální souvislosti", Strategie AV21, Akademie věd ČR / Exhibition is part of the research program "Global Conflicts and Local Interactions", Strategy AV21, the Czech Academy of Sciences

Hypebeast Vertigo

6. january 2017 at 14:36 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator
Hypebeast Vertigo
Vystavují:
Filip Dvořák
Julius Reichel
Namor Ýnrobýv
Olbram Pavlíček
Jakub Choma
Kurátor:
Milan Mikuláštík
Vernisáž:
1. 12. 2016, 18:00
Trvání výstavy:
2. 12. 2016 - 21. 1. 2017
Otevřeno:
po-pá 10-18, so 10-16
Vstup zdarma
Galerie NTK
Technická 6, Praha 6
----------------------------
Hypebeast Vertigo
Exhibiting:
Filip Dvořák
Julius Reichel
Namor Ýnrobýv
Olbram Pavlíček
Jakub Choma
Curator:
Milan Mikuláštík
Opening:
1. 12. 2016, 18:00
Exhibition run:
2. 12. 2016 - 21. 1. 2017
Open:
mo-fr 10-18, sa 10-16
Free entry
Gallery NTK
Technická 6, Prague 6
-----------------------------Výstava Hypebeast Vertigo představuje práci pětice mladých umělců, kteří se soustředěně zabývají současným obrazem. Všichni jsou úzce spojeni s pražskou Vysokou školou uměleckoprůmyslovou - buď v některém z ateliérů zdejší Katedry volného umění dosud studují, nebo jsou čerstvými absolventy - Filip Dvořák a Jakub Choma v Ateliéru malby, Julius Reichel a Namor Ýnrobýv v Ateliéru intermédií a Olbram Pavlíček v Ateliéru supermédií. Prezentované kolekce děl překračují standardní představu o médiu a balancují na hranici malby, digitálního obrazu a především prostorové instalace. Tendence pracovat s druhdy závěsným obrazem v rámci rafinovaných výstavních strategií je v současné malbě dobře zřetelná. Co se obsahu týče, malíři zároveň svobodně čerpají z minulosti umění, popkultutrních mýtů, z mediálního infotainmentu. Můžeme u nich vysledovat ozvuky bad painting, pop-artu, informační estetiky, postinternetu i trashe. Obrazy jsou povrchní a současně závažné, stejně jako živé vysílání televizních kanálů Al-Jazeera, Russia Today nebo ČT Sport, které vytváří kakofonické vizuální i zvukové pozadí expozici a je současně vyjádřením sebevědomé aktuálnosti vystavených děl i jejich vizuální konkurencí. Obrazové informace, které mladí umělci v Galerii NTK divákům zprostředkovávají, jsou mnohovrstevnaté a synkretické. Jsou, stejně jako naše okolí, přeplněny znaky a kódy, často zašifrovanými, či úmyslně zavádějícími. Dělají si z nás umělci legraci? Možná. Především ale reflektují proměnu našeho vnímání ve společnosti sítí. Oslepeni záblesky artificiálně nabuzené paměti surfují Filip, Jakub, Julius, Olbram a Namor na digitální pěně apokalyptického informačního víru, který do svých postdigitálních útrob strhává realitu i její nevlastní sestru virtualitu.
mm

HYPEBEAST VERTIGO / Galerie NTK

26. november 2016 at 22:43 | Milan Mikuláštík

Hypebeast Vertigo
Vystavují:
Filip Dvořák
Julius Reichel
Namor Ýnrobýv
Olbram Pavlíček
Jakub Choma
Kurátor:
Milan Mikuláštík
Vernisáž:
1. 12. 2016, 18:00
Trvání výstavy:
2. 12. 2016 - 21. 1. 2017
Otevřeno:
po-pá 10-18, so 10-16
Vstup zdarma
Galerie NTK
Technická 6, Praha 6

Hypebeast Vertigo
Exhibiting:
Filip Dvořák
Julius Reichel
Namor Ýnrobýv
Olbram Pavlíček
Jakub Choma
Curator:
Milan Mikuláštík
Opening:
1. 12. 2016, 18:00
Exhibition run:
2. 12. 2016 - 21. 1. 2017
Open:
mo-fr 10-18, sa 10-16
Free entry
Gallery NTK
Technická 6, Prague 6

Guma Guar - Domestic Protest, 2010

17. november 2016 at 14:16 | Milan Mikuláštík
Guma Guar
Domestic Protest
object
2010SIDE JOB / Galerie NTK

4. october 2016 at 7:57 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator

SIDE JOB
Výstava kustodů Galerie NTK / Exhibition of custodians of Gallery NTK

Vystavují / Exhibiting:
Bára Belzová
David Bůžek
Michal Drozen
Aleks Hue
Kamil Marcel Hodáček
Aleksandrina Yordanova
Ester Knapová
Iveta Plná
David Přílučík
Ludmila Smejkalová
Matěj Smrkovský
Marek Šefrna
Adéla Taübelová
Eliška Vrbová
Mikuláš Zipper

Kurátor / Curator:
Milan Mikuláštík

Vernisáž / Opening:
Středa / Wednesday 5. 10. 2016, 18:00

Trvání výstavy / Exhibition run:
6. 10.-12. 11. 2016

Galerie NTK
Technická 6, Praha 6
Otevřeno / Open: po-pá / mo-fr 10-18, so / sat 10-16

SIDE JOB (v překladu "vedlejšák, vedlejší úvazek") je název nové výstavy pořádané Galerií NTK v rámci série expozic zabývajících se kritickou dekonstrukcí institucionálního provozu umění. Své práce tentokrát představí talentovaní studenti uměleckých škol a mladí umělci a básníci, kteří v Galerii NTK působí, či v minulosti působili, v rolích kustodů. Začínající tvůrci se tak dostávají do situace, kdy se, namísto rozvíjení své vlastní kariéry, musejí kvůli ekonomickému tlaku zabývat nevalně finančně ohodnocenou ostrahou práce jiných malířů a sochařů. Výstava s jistou ironií klade otázku: je vedlejším úvazkem mladých umělců kustodská činnost a tím hlavním úvazkem samotná umělecká tvorba, anebo je tomu naopak?
/
Wednesday, 5th of October 2016, there will be opening of a new exhibition at Gallery NTK. Work of todays or past custodians of the Gallery NTK will be on the show,. Painting, video, photography, conceptual work and poems of talented students, young artists and poets, working in our gallery in the role of custodians.

Milan Mikuláštík - Fossil (2016)

2. october 2016 at 20:17 | Milan Mikuláštík
Milan Mikuláštík
Fossil
trilobite fossil, chewing gum Pedro
6 x 4 x 4 cm
2016

installation at Galerie Klatovy Klenová
------------------------------------------------------
Milan Mikuláštík
Fosilie
zkamenělina trilobita, žvýkačky Pedro
6 x 4 x 4 cm
2016

instalace v Galerii Klatovy KlenováNext articles


Where to go next