Milan Mikuláštík - Artistic Advisory (2017)

13. listopadu 2017 v 17:38 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist

Milan Mikuláštík (E412)
Artistic Advisory (Do Not Sell Your Art)
poster
120 x 90 cm
2017

this piece was made for exhibtion of art schools "Pokoje" in Prague, autumn 2017
more about the exhibition Pokoje (Rooms):
https://www.facebook.com/prazskepokoje
 

Art For A Better World / Galerie NTK

16. října 2017 v 1:16 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator

Galerie NTK uvádí novu výstavu / Gallery NTK presents a new exhibtion

ART FOR A BETTER WORLD

-----------------------

Umělci / Artists
Darina Alster
Michal Gavlas
Vladimír Houdek
Aleš Hvízdal + Dmitrij Nikitin
Jiří Kroha
Jarmila Mitríková + Dávid Demjanovič
Jan Nálevka
Neugarten

Kurátor / Curator
Milan Mikuláštík

-----------------------

Trvání výstavy / Exhibition run
19. 10.-30. 11. 2017

Vernisáž / Opening
18. 10. 2017, 18:00

Výstava Art For A Better World představuje zdánlivě disparátní skupinu děl vytvořených šesti individuálními tvůrci a dvěmi uměleckými dvojicemi. Setkávají se zde feministická performerka a aktivistka (Alster), postmoderní architekt (Gavlas), malíř monumentálních geometrických kompozic (Houdek), novomediální experimentátoři (Hvízdal a Nikitin), dávno mrtvý avantgardní umělec a architekt (Kroha), manželská dvojice vypalující obrazy do dřeva (Mitríková a Demjanovič), konceptuální ironik (Nálevka) a zanícený monochromí malíř (Neugarten). Společným jmenovatelem a leitmotivem vystavené kolekce je imanentní přítomnost utopického aspektu. Vystavení autoři dávají možnost zahlédnout jiné možné reality či budoucnosti. Děje se tak prostřednictvím nejrůznějších médií, počínaje roboticky vyrobeným čtyřmetrovém koněm, přes video, fotografii, digitální koláž, architektonickou skicu, dřevořez, až po olejomalbu, či do dřeva vypálený motiv.

Michal Gavlas - Architektonické kompozice, 1988


Aleš Hvízdal & Dmitrij Nikitin - V rozpuku / In Bid


Vladimír Houdek & Hana Turečková - Levitace / Levitations, video, 2016


Neugarten - Černá na Bílé / Black on White, 2016


Jiří Kroha - Květina, dřevořez, 20. léta
Jan Nálevka - Válka není, Všude mír / There's No War, Peace Everywhere, 2003

Milan Mikuláštík na výstavě Poločas Rozpadu

1. října 2017 v 23:47 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist

Milan Mikuláštík
Jungle
digital print on banner, plastic chain
2017

Milan Mikuláštík
Coprolite
fossil reptile shit, 50 milion years old, tin suitcase
2017

installed as part of exhibition Half-life at Valeč, Czech Republic, 2017, curated by Tereza Špinková
 


Milan Mikuláštík - Makapansgat Project Excerpt: From the History of Photography

25. srpna 2017 v 18:27 | Milan Mikuláštík


Milan Mikuláštík
Makapansgat Project Excerpt: from the History of Photography

9. 6. 2017 - 8. 7. 2017
Fotograf Gallery Prague

The caves in the Makapan Valley in the northeast part of South Africa are a discovery site rich in fossils of many types of animals; including the extinct hominid tribe, Australopitechus. It differs from the others, however, due to the discovery of a small piece of jasper. When the archaeologists found it, it reminded them of a human face. Because it seems that it appeared the same way to our ancient ancestors, it is considered to be the oldest material evidence of symbolic thinking. Roughly 3 million years later, a member of the only living species of the Homo tribe/family, visual artist Milan Mikuláštík (*1975), began to place pictures of these rocks into other photographs. On a technical level, he always sorts out his collages in the same way: the face in the image is covered by the face from the rock and the new image is published online. More varied is the "rediscovery" of meanings achieved by this ritual act. On a general level, his Makapansgat Project oscillates between commentaries on current events and observing the role of images in creating our vision of the world. On the billboards in the hallways at Fotograf Gallery he, of course, narrowed the themes in his selection of photos so that they relate to the history of photography.
Jiří Ptáček

Jeskyně v Makapanově údolí na severovýchodě Jihoafrické republiky jsou bohatým nalezištěm kosterních pozůstatků mnoha živočišných druhů včetně vyhynulého hominida rodu Australopithecus. Od ostatních se však odlišuje nálezem malého kusu jaspisu. Když ho archeologové objevili, připomněl jim lidskou tvář, a protože se zdá, že to samé připomínal i našim dávným předkům, je považován za nejstarší materiální doklad symbolického myšlení. Přibližně o tři milióny let později příslušník jediného žijícího druhu rodu Homo, vizuální umělec Milan Mikuláštík (*1975), začal fotografií tohoto kamene osazovat do jiných fotografií. Technicky své koláže řeší vždy stejně: obličej na fotce zakryje tváří z kamínku a nový obrázek zveřejní na internetu. Různější je "znovuobjevování" významů, kterého tímto rutinním aktem dosahuje. V obecné rovině jeho Makapansgat Project osciluje mezi komentáři aktuálních událostí a upozorňováním na roli obrazů v utváření naší představy o světě. V billboardu pro chodbu Fotograf Gallery ovšem výběr tematicky zúžil, aby se vztáhl k dějinám fotografie.
Jiří Ptáček


Rozhněvaná planeta / Angry Planet / Galerie NTK

14. května 2017 v 10:16 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator
ROZHNĚVANÁ PLANETA / ANGRY PLANET
Globální konflikty a lokální souvislosti
Global Conflicts and Local Interactions

21. 4.-17. 6. 2017

Vystavují / Exhibiting:
Martha Rosler, Atelier van Lieshout, Bjørn Melhus, Milan Kohout, Juraj Dudáš,Radovan Čerevka, Martin Zet, Alexej Klyuykov, Vasil Artamonov,Karíma Al-Mukhtarová, Jan Kadlec, Ivan Vosecký, Vladimír Turner

Kurátoři / Curators:
Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger

-------------------

In recent years geopolitical, intercultural, and social conflicts have become key topics featured in the news and political seminars and conferences as well as the focus of pub discussions and street brawls. It seems then, that the situation in all areas of life on the planet is intensifying as fears about the unleashing of a new global war appear in the media with increasing frequency. Are these fears justified? How does the escalation of conflicts manifest itself in local relations? Conflicts are an integral part of any type of society, culture or civilization. They are manifestations of different interests, things which are lacking, significant inequalities, and cultural stereotypes. They can move a society forward, but they can also destroy it. In the contemporary globalized world, conflict has taken on a different appearance. Today it occurs far less on borders between territories and more within states, capital cities or among the flow of immigrants.
The exhibition Angry Planet came about as a collaboration between the National Technical Library and the Academcy of Sciences in the Czech Republic. It illustrates how contemporary art approaches the topic of conflict. While newly created pieces lie at the exhibition's core, already existing pieces have also been included. These are, in turn, complemented by a selection of rare books from the historical collection of The National Technical Library. The focus of these books are themes on fortress architecture, military technology and the history of wars. Thirteen international and local artists are presented in the NTK Gallery in Dejvice, where the
exhibition takes place. Here the Dutch architect and sculptor Joep van Lieshout and his studio are shown in the Czech Republic for the first time. The sculpture Untitled/Horse,Mother and Child, taken from the extensive series Slave City, is a dystopian vision of a situation following conflicts on the edge of horror and caricature. At first glance the sculpture is reminisicent of grandiloqent anti-war memorials, yet upon further examination it morphs into a morbid scene of the devouring of the innards of horse caracasses. The American artist Martha Rosler, one of the founders of feminist art, presents a piece from her considerable series of photomontages, Bringing War Home. This series confronts the mindless consumption of Western society with the Middle East's war-torn situation. In his parodical video, Freedom and Independence, German artist and filmmaker Bjørn Melhus illustrates central concepts of neoliberal theory while confronting them with the results of mechanisms of recklessness and exploitation. Bjørn Melhus regularly appears in his videos, often in a variety of roles. In this particular video, alongside the main roles of figures embodying Freedom and Independance, Melhus has created an obscure role featuring the right-wing political thinker Ayn Rand, rendering her in a rather unflattering light. Vasil Artamonov and Alexej Klyuykov, winners of the Jindřich Chalupecký Award in 2010, have contributed a series of paintings inspired by Soviet propaganda and caricatures. Radovan Čerevka, a laureate of the Oskár Čepan award, a prestigious Slovak award similar to the Chalupecký Award, is also among the participating artists of this exhibition, contributing his personal version of African aboriginal art crossed with aerial modeling. Another Slovak artist, Juraj Dudáš, exhibits his interactive installation allowing one to, if only for a moment, put themselves in the American president's shoes. The Czech-American artist Milan Kohout is also represented via his provacative, straightforward posters. Renowned in the media, Kohout enjoys unscrupulously attacking asymmetrical sources of power or religious dogmas. Artist and film architect Jan Kadlec presents a series of staged photographs entitled Albánský únik (Albanian Leak) from 2001
wherein he thematizes issues related to refugees and immigration. The exhibition's curators, Milan Mikuláštík and Milan Kreuzzieger, have worked together under the assumption that it is necessary, in most cases regarding contemporary and local conflicts, to view the situation in a broader context featuring a rather cosmopolitan (ideally simultaneously global and local, contemporary and historical) perspective than from an international or merely
local one.
This exhibition has been organized as part of the 25th edition of the International Conference "Philosophy and Social Science" at the Academy of Sciences in Prague, the Czech Republic. It has been realized within the framework of Strategie AV21's research program "Global Conflicts and Local Contexts."
Milan Mikuláštík and Milan Kreuzzieger
-----------
V poslední době se geopolitické, interkulturní a sociální konflikty staly klíčovým tématem novinových zpráv, politologických seminářů a konferencí, ale také hospodských diskusí a pouličních hádek. Zdá se, že se situace na všech úrovních života na planetě vyostřuje. Stále častěji se v médiích objevují obavy z rozpoutání nové globální války. Jsou tyto obavy oprávněné? Jak se eskalace konfliktů projevuje v lokálních vztazích? Konflikty jsou integrální součástí jakékoliv pospolitosti, společnosti, kultury nebo civilizace. Jsou projevem rozdílných zájmů, nedostatku, výrazných nerovností a kulturních stereotypů. Mohou společnost posouvat vpřed, mohou ji však také zničit. Současný globalizovaný svět změnil podobu konfliktů. Ty dnes daleko méně probíhají na hranicích mezi teritorii jejich účastníků a projevují se také uvnitř států, v civilizačních metropolích nebo v tocích migrantů.
Výstava Rozhněvaná planeta, která vznikla na základě spolupráce Národní technické knihovny a Akademie věd ČR, ukazuje, jak se k tématu konfliktu staví současné umění. Jádrem výstavy jsou nově vytvořená, ale také již existující umělecká díla doplněná o výběr vzácných knih z historického fondu Národní technické knihovny, jejichž tématem jsou pevnostní stavitelství, vojenské technologie nebo historie válek. V dejvické Galerii NTK, kde výstava probíhá, jsou prezentována díla třinácti zahraničních i tuzemských umělců. Zcela poprvé je v Čechách prezentována práce nizozemského architekta a sochaře Joepa van Lieshouta a jeho ateliéru. Socha Untitled / Horse, Mother and Child (Bez názvu / Kůň, matka a dítě) z rozsáhlého souboru Slave City (Město otroků) je dystopickou vizí situace po konfliktu na hranici hororu a karikatury. Plastika připomínající na první pohled patetické protiválečné pomníky se při bližším zkoumání změní v morbidní scénu konzumace vnitřností koňské mršiny. Americká umělkyně Martha Rosler, jedna ze zakladatelek feministického umění, představuje ukázku ze své rozsáhlé série fotomontáží Bringing War Home (Válka až do domu), ve které konfrontuje bezstarostnou konzumní západní společnost s válečnou situací na Blízkém východě. Německý umělec a filmař Bjørn Melhus ve svém parodickém videu Freedom and Independence (Svoboda a Nezávislost) vizualizuje ústřední pojmy neoliberální teorie a konfrontuje je s důsledky mechanismů bezohlednosti a vykořisťování. Bjørn Melhus ve svých videích zpravidla osobně vystupuje, často hned v několika rolích. Zde vedle titulních postav zosobňujících Svobodu a Nezávislost vytvořil také roli obskurní ultrapravicové politické myslitelky Ayn Randové, kterou vykresli v ne právě lichotivém světle. Vasil Artamonov a Alexej Klyuykov, kteří získali cenu Jindřicha Chalupeckého za rok 2010, přispěli sérií obrazů inspirovaných sovětskou karikaturistickou a propagandistickou tvorbou. Výstavy se účastní taktéž laureát Ceny Oskára Čepana, této slovenské obdoby Chalupeckého ceny, Radovan Čerevka, který představuje osobitou verzi afrického domorodého umění kříženého s leteckým modelářstvím. Další slovenský autor, Juraj Dudáš, vystavuje interaktivní instalaci umožňující ocitnout se na chvilku v kůži amerického prezidenta. Svými provokativně přímočarými plakáty je zastoupen také mediálně proslulý Čechoameričan Milan Kohout, který s oblibou nevybíravým způsobem napadá zdroje asymetrické moci či náboženská dogmata. Umělec a filmový architekt Jan Kadlec se prezentuje sérií inscenovaných fotografií Albánský únik z roku 2001, ve kterých již před šestnácti lety tematizoval problematiku uprchlictví a migrace. Autoři koncepce, kurátoři Milan Mikuláštík a Milan Kreuzzieger, vycházejí z předpokladu, že na většinu současných i lokálních konfliktů je třeba nahlížet v širších souvislostech a spíše z kosmopolitní (ideálně souběžně globální i lokální, současné i historické) perspektivy, než z úrovně mezi-národní nebo pouze lokální.
Výstava je organizována při příležitosti 25. ročníku pražské mezinárodní konference "Philosophy and Social Science" na Akademii věd ČR. Je realizována v rámci výzkumného programu "Globální konflikty a lokální souvislosti", Strategie AV21.
Milan Mikuláštík a Milan Kreuzzieger
ANGRY PLANET / Galerie NTK

13. dubna 2017 v 2:37 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator
ROZHNĚVANÁ PLANETA / ANGRY PLANET
Globální konflikty a lokální souvislosti
Global Conflicts and Local Interactions

21. 4.-17. 6. 2017

Vystavují / Exhibiting:
Martha Rosler, Atelier van Lieshout, Bjørn Melhus, Milan Kohout, Juraj Dudáš,Radovan Čerevka, Martin Zet, Alexej Klyuykov, Vasil Artamonov,Karíma Al-Mukhtarová, Jan Kadlec, Ivan Vosecký, Vladimír Turner

Kurátoři / Curators:
Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger

Galerie NTK, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6
otevřeno po-pá 10-18, so 10-16, vstup volný

Výstava je součástí výzkumného programu "Globální konflikty a lokální souvislosti", Strategie AV21, Akademie věd ČR / Exhibition is part of the research program "Global Conflicts and Local Interactions", Strategy AV21, the Czech Academy of Sciences

Hypebeast Vertigo

6. ledna 2017 v 14:36 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator
Hypebeast Vertigo
Vystavují:
Filip Dvořák
Julius Reichel
Namor Ýnrobýv
Olbram Pavlíček
Jakub Choma
Kurátor:
Milan Mikuláštík
Vernisáž:
1. 12. 2016, 18:00
Trvání výstavy:
2. 12. 2016 - 21. 1. 2017
Otevřeno:
po-pá 10-18, so 10-16
Vstup zdarma
Galerie NTK
Technická 6, Praha 6
----------------------------
Hypebeast Vertigo
Exhibiting:
Filip Dvořák
Julius Reichel
Namor Ýnrobýv
Olbram Pavlíček
Jakub Choma
Curator:
Milan Mikuláštík
Opening:
1. 12. 2016, 18:00
Exhibition run:
2. 12. 2016 - 21. 1. 2017
Open:
mo-fr 10-18, sa 10-16
Free entry
Gallery NTK
Technická 6, Prague 6
-----------------------------Výstava Hypebeast Vertigo představuje práci pětice mladých umělců, kteří se soustředěně zabývají současným obrazem. Všichni jsou úzce spojeni s pražskou Vysokou školou uměleckoprůmyslovou - buď v některém z ateliérů zdejší Katedry volného umění dosud studují, nebo jsou čerstvými absolventy - Filip Dvořák a Jakub Choma v Ateliéru malby, Julius Reichel a Namor Ýnrobýv v Ateliéru intermédií a Olbram Pavlíček v Ateliéru supermédií. Prezentované kolekce děl překračují standardní představu o médiu a balancují na hranici malby, digitálního obrazu a především prostorové instalace. Tendence pracovat s druhdy závěsným obrazem v rámci rafinovaných výstavních strategií je v současné malbě dobře zřetelná. Co se obsahu týče, malíři zároveň svobodně čerpají z minulosti umění, popkultutrních mýtů, z mediálního infotainmentu. Můžeme u nich vysledovat ozvuky bad painting, pop-artu, informační estetiky, postinternetu i trashe. Obrazy jsou povrchní a současně závažné, stejně jako živé vysílání televizních kanálů Al-Jazeera, Russia Today nebo ČT Sport, které vytváří kakofonické vizuální i zvukové pozadí expozici a je současně vyjádřením sebevědomé aktuálnosti vystavených děl i jejich vizuální konkurencí. Obrazové informace, které mladí umělci v Galerii NTK divákům zprostředkovávají, jsou mnohovrstevnaté a synkretické. Jsou, stejně jako naše okolí, přeplněny znaky a kódy, často zašifrovanými, či úmyslně zavádějícími. Dělají si z nás umělci legraci? Možná. Především ale reflektují proměnu našeho vnímání ve společnosti sítí. Oslepeni záblesky artificiálně nabuzené paměti surfují Filip, Jakub, Julius, Olbram a Namor na digitální pěně apokalyptického informačního víru, který do svých postdigitálních útrob strhává realitu i její nevlastní sestru virtualitu.
mm

HYPEBEAST VERTIGO / Galerie NTK

26. listopadu 2016 v 22:43 | Milan Mikuláštík

Hypebeast Vertigo
Vystavují:
Filip Dvořák
Julius Reichel
Namor Ýnrobýv
Olbram Pavlíček
Jakub Choma
Kurátor:
Milan Mikuláštík
Vernisáž:
1. 12. 2016, 18:00
Trvání výstavy:
2. 12. 2016 - 21. 1. 2017
Otevřeno:
po-pá 10-18, so 10-16
Vstup zdarma
Galerie NTK
Technická 6, Praha 6

Hypebeast Vertigo
Exhibiting:
Filip Dvořák
Julius Reichel
Namor Ýnrobýv
Olbram Pavlíček
Jakub Choma
Curator:
Milan Mikuláštík
Opening:
1. 12. 2016, 18:00
Exhibition run:
2. 12. 2016 - 21. 1. 2017
Open:
mo-fr 10-18, sa 10-16
Free entry
Gallery NTK
Technická 6, Prague 6

Guma Guar - Domestic Protest, 2010

17. listopadu 2016 v 14:16 | Milan Mikuláštík
Guma Guar
Domestic Protest
object
2010SIDE JOB / Galerie NTK

4. října 2016 v 7:57 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator

SIDE JOB
Výstava kustodů Galerie NTK / Exhibition of custodians of Gallery NTK

Vystavují / Exhibiting:
Bára Belzová
David Bůžek
Michal Drozen
Aleks Hue
Kamil Marcel Hodáček
Aleksandrina Yordanova
Ester Knapová
Iveta Plná
David Přílučík
Ludmila Smejkalová
Matěj Smrkovský
Marek Šefrna
Adéla Taübelová
Eliška Vrbová
Mikuláš Zipper

Kurátor / Curator:
Milan Mikuláštík

Vernisáž / Opening:
Středa / Wednesday 5. 10. 2016, 18:00

Trvání výstavy / Exhibition run:
6. 10.-12. 11. 2016

Galerie NTK
Technická 6, Praha 6
Otevřeno / Open: po-pá / mo-fr 10-18, so / sat 10-16

SIDE JOB (v překladu "vedlejšák, vedlejší úvazek") je název nové výstavy pořádané Galerií NTK v rámci série expozic zabývajících se kritickou dekonstrukcí institucionálního provozu umění. Své práce tentokrát představí talentovaní studenti uměleckých škol a mladí umělci a básníci, kteří v Galerii NTK působí, či v minulosti působili, v rolích kustodů. Začínající tvůrci se tak dostávají do situace, kdy se, namísto rozvíjení své vlastní kariéry, musejí kvůli ekonomickému tlaku zabývat nevalně finančně ohodnocenou ostrahou práce jiných malířů a sochařů. Výstava s jistou ironií klade otázku: je vedlejším úvazkem mladých umělců kustodská činnost a tím hlavním úvazkem samotná umělecká tvorba, anebo je tomu naopak?
/
Wednesday, 5th of October 2016, there will be opening of a new exhibition at Gallery NTK. Work of todays or past custodians of the Gallery NTK will be on the show,. Painting, video, photography, conceptual work and poems of talented students, young artists and poets, working in our gallery in the role of custodians.

Milan Mikuláštík - Fossil (2016)

2. října 2016 v 20:17 | Milan Mikuláštík
Milan Mikuláštík
Fossil
trilobite fossil, chewing gum Pedro
6 x 4 x 4 cm
2016

installation at Galerie Klatovy Klenová
------------------------------------------------------
Milan Mikuláštík
Fosilie
zkamenělina trilobita, žvýkačky Pedro
6 x 4 x 4 cm
2016

instalace v Galerii Klatovy KlenováMilan Mikuláštík - Stone Industries (2016)

2. října 2016 v 20:14 | Milan Mikuláštík
Milan Mikuláštík
Stone industries (Algeria, 1 000 000 Years B. C.)
2016
3D print - four identical artificial replicas of 1 000 000 Year old paleolithic hand axe (Homo Erectus), plastic boxes, glass
Installed at Gallery Klatovy Klenová
-------------------
Milan Mikuláštík
Kamenné industrie (Alžír, 1 000 000 př. n. l)
2016
3D tisk - čtyři identické repliky milion let starého paleolitického pěstního klínu (Homo Erectus), plastikové krabičky, sklo
Instalace v Galerii Klatovy KlenováMilan Mikuláštík - Human in the Cave (2016)

2. října 2016 v 20:12 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist
Milan Mikuláštík
Human in the cave
ready-made installation - paleolithic hand axe (Flint, Acheulen culture, Morocco, 200 000 B. C.), vintage rubber toy (Libuše Niklová, Doctor, 1964), Microscopie electronique (vol. I., vol. II., 1970)
2016

instalace na výstavě Art dialog v Galerii Klatovy Klenová
-------------------
Milan Mikuláštík
Člověk v jeskyni
ready-made instalace - paleolitický pěstní klín (Pazourek, Acheulénská kultura, Maroko, 200 000 př. n. l.), starožitná gumová pískací hračka (Libuše Niklová, Doktor, 1964), Microscopie electronique (díl I., díl II., 1970)
2016

installation at Gallery Klatovy Klenová
Newrope - Guma Guar exhibiting in Nitra

18. září 2016 v 12:21 | Milan Mikuláštík |  GUMA GUAR


UMELCI:
Marcin Berdyszak (PL), Martinka Bobríková & Oscar de Carmen (SK/ES/NO), Anton Čierny (SK), ex-artists' collective (Tamás Kaszás & Anikó Loránt, HU), Guma Guar (CZ), Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová (RO/SK), Kulturdrogerie (Markus Hiesleitner & Franz Tišek, AT), Oto Hudec (SK), Pravdoliub Ivanov (BG), Jan Kostaa (SK), Patrik Kovačovský (SK), Nicolas Malclès-Sanuy (FR), Jana Mináriková (SK), Vlad Nancă (RO), Ilona Németh (SK), Andrea Palamarčuková (SK/CH), Anna Romanenko & Björn Kühn (RU/DE), Tomáš Roubal (CZ), Erik Sikora (SK), Marek Schovánek (CZ/CA), Juliana Irene Smith (US) & Claudia Berg (CH)

KURÁTOR:
Omar Mirza (SK/LB)

MIESTO:
Reprezentačné sály Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, 949 01 Nitra

TERMÍN:
22. 9. - 13. 11. 2016 VERNISÁŽ:
22. 9. 2016 o 18:00

Milaan Mikuláštík & Michal Panoch - Junction

28. srpna 2016 v 3:18 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist
Milan Mikuláštík & Michal Panoch
Junction
(2011-2016)

interactive installation/interaktivní instalace
48 tape measures/48 výsuvných metrů
520 x 460 x 270 cm

model of universal midpoint/model univerzálního středu
new version of installation from 2011/nová verze instalace z roku 2011
exhibition/výstava Sonda 4.5
curators/kurátorky: Eva Riebová a Tereza Špinková
Festival Povaleč 2016Milan Mikuláštík - Gear (2016)

11. srpna 2016 v 0:52 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist

Milan Mikuláštík - Gear (2016)
authentic paleolithic hand axe made by Homo Erectus specimen one million years ago from chert stone (Algeria, Africa), Apple logo made by laser
autentický pěstní klín vyrobený jedincem Homo Erectus před jedním milionem let z buližníku (Alžír, Afrika), laserové gravírování loga Apple
18 x 8 x 4 cm

Milan Mikuláštík na výstavě Tušení světla

13. dubna 2016 v 17:12 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist
Galerie MeetFactory uvádí skupinovou výstavu Tušení světla, jejímž tématem je fenomén "ztraceného vědění". Svoje díla představí: Caroline Achaintre (FR/UK), Agnieszka Brzeżańska (PL/DE), Bonnie Camplin (UK), Dominik Císař (CZ), Mark Fridvalszki (HU), Maria Loboda (PL/USA), Milan Mikuláštík (CZ) a Shana Moulton (USA).Milan Mikuláštík
312 sculptures (Flexicalymene ouzregui, Morocco, Ordovician)
readymade instalation (detail)
2016

More than three hundred fossils of Flexicalymene ouzregui trilobites from Africa on wooden board 200 x 280. Fossils were preparated by local African workers. Some of them could be classified as "falses", which means - workers glued two pieces of two different species together to make "big trilobite". Objects therefore can be classified as both naturfacts and artefacts. Exhibited in the gallery Meetfactory, which is situated in the area of legendary Joachim Barrande's research.


Milan Mikuláštík
312 sculptures (Flexicalymene ouzregui, Morocco, Ordovician)
readymade instalation (detail)
2016

In the back is artwork by Mark FridvalszkiMilan Mikuláštík
Stone industry
3D print (one of four pieces)
2016

TUŠENÍ SVĚTLA


Kurátoři: Jaro Varga, Lucia Tkáčová
Vernisáž: 14. 4. 2016, 19:30
Výstava trvá: 14. 4. - 31. 5. 2016
Umělci: Caroline Achaintre, Agnieszka Brzeżańska, Dominik Císař, Mark Fridvalszki, Maria Loboda, Milan Mikuláštík, Shana Moulton

Výstava Tušení světla je inspirována dílem Ludvíka Součka (1926-1978), vynikajícího autora sci-fi a zcela ojedinělého zjevu na literární scéně bývalého socialistického Československa. Ludvík Souček byl celoživotním vášnivým kronikářem starověku, hledačem zmizelých civilizací a nadšencem na poli neortodoxní archeologie, exobiologie, kosmologie a alchymie. V den Součkovy smrti záhadně zmizel jeho poslední rukopis přímo z budovy nakladatelství. Tyto okolnosti se staly kostrou, odrazovým můstk

em, nití, která se dále vine touto výstavou.
Záměrem Tušení světla je zabývat se lákavým fenoménem "ztraceného vědění". Sleduje kometu/fantazii vysoce rozvinutých civilizací, které zmizely v temnotě zapomnění. Všímá si, jak dědictví dávné moudrosti prosakuje do současného myšlení a rezonuje v současném umění a praxi.
Výstava je zkomponována z uměleckých děl, která mají potenciál být zprostředkovateli této moudrosti, citlivými membránami, které zachycují světlo zaniklých kultur, kanály hyper-rozvinutého vědomí. Výstava se odvíjí podél linií "realisme fantastique" a vytváří oblouk mezi starověkem a sci-fi, mezi dávno zapomenutým a dosud ani nepředstavovaným, pozemským a kosmickým, a tím, co mohlo být a co by mohlo být, kdyby...

Milan Mikuláštík & Guma Guar exhibiting in Moldova

2. března 2016 v 22:14 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist

Exhibition "Václav Havel's portrait"

Between March 2nd - April 10th, 2016 the Czech Center in Bucharest organizes at the National Museum of History of Moldova an exhibition dedicated to Václav Havel, playwright, dissident and Czech politician, last president of Czechoslovakia and the first president of the Czech Republic.
The exhibition paradigm is represented by Havel's view of the world; he was one of the leading advocates of pluralism of opinions. The same pluralism stands behind the project exhibition, showing Václav Havel' personality through artistic works made between 1990 and 2015 by known Czech artists, such as: Milan Knížák, Jiří Kovanda, Jiří David, Kurt Gebauer, Milan Mikuláštík, Adam Kovalčík, Bořek Šípek, Martin Zet and artistic group Guma Guar.


more>


Milan Mikuláštík - Power Play (1998)
ashtray with portrait of president Václav Havel
metal, glass, paper, print, ash

Další články


Kam dál