May 2017

Rozhněvaná planeta / Angry Planet / Galerie NTK

14. may 2017 at 10:16 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator
ROZHNĚVANÁ PLANETA / ANGRY PLANET
Globální konflikty a lokální souvislosti
Global Conflicts and Local Interactions

21. 4.-17. 6. 2017

Vystavují / Exhibiting:
Martha Rosler, Atelier van Lieshout, Bjørn Melhus, Milan Kohout, Juraj Dudáš,Radovan Čerevka, Martin Zet, Alexej Klyuykov, Vasil Artamonov,Karíma Al-Mukhtarová, Jan Kadlec, Ivan Vosecký, Vladimír Turner

Kurátoři / Curators:
Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger

-------------------

In recent years geopolitical, intercultural, and social conflicts have become key topics featured in the news and political seminars and conferences as well as the focus of pub discussions and street brawls. It seems then, that the situation in all areas of life on the planet is intensifying as fears about the unleashing of a new global war appear in the media with increasing frequency. Are these fears justified? How does the escalation of conflicts manifest itself in local relations? Conflicts are an integral part of any type of society, culture or civilization. They are manifestations of different interests, things which are lacking, significant inequalities, and cultural stereotypes. They can move a society forward, but they can also destroy it. In the contemporary globalized world, conflict has taken on a different appearance. Today it occurs far less on borders between territories and more within states, capital cities or among the flow of immigrants.
The exhibition Angry Planet came about as a collaboration between the National Technical Library and the Academcy of Sciences in the Czech Republic. It illustrates how contemporary art approaches the topic of conflict. While newly created pieces lie at the exhibition's core, already existing pieces have also been included. These are, in turn, complemented by a selection of rare books from the historical collection of The National Technical Library. The focus of these books are themes on fortress architecture, military technology and the history of wars. Thirteen international and local artists are presented in the NTK Gallery in Dejvice, where the
exhibition takes place. Here the Dutch architect and sculptor Joep van Lieshout and his studio are shown in the Czech Republic for the first time. The sculpture Untitled/Horse,Mother and Child, taken from the extensive series Slave City, is a dystopian vision of a situation following conflicts on the edge of horror and caricature. At first glance the sculpture is reminisicent of grandiloqent anti-war memorials, yet upon further examination it morphs into a morbid scene of the devouring of the innards of horse caracasses. The American artist Martha Rosler, one of the founders of feminist art, presents a piece from her considerable series of photomontages, Bringing War Home. This series confronts the mindless consumption of Western society with the Middle East's war-torn situation. In his parodical video, Freedom and Independence, German artist and filmmaker Bjørn Melhus illustrates central concepts of neoliberal theory while confronting them with the results of mechanisms of recklessness and exploitation. Bjørn Melhus regularly appears in his videos, often in a variety of roles. In this particular video, alongside the main roles of figures embodying Freedom and Independance, Melhus has created an obscure role featuring the right-wing political thinker Ayn Rand, rendering her in a rather unflattering light. Vasil Artamonov and Alexej Klyuykov, winners of the Jindřich Chalupecký Award in 2010, have contributed a series of paintings inspired by Soviet propaganda and caricatures. Radovan Čerevka, a laureate of the Oskár Čepan award, a prestigious Slovak award similar to the Chalupecký Award, is also among the participating artists of this exhibition, contributing his personal version of African aboriginal art crossed with aerial modeling. Another Slovak artist, Juraj Dudáš, exhibits his interactive installation allowing one to, if only for a moment, put themselves in the American president's shoes. The Czech-American artist Milan Kohout is also represented via his provacative, straightforward posters. Renowned in the media, Kohout enjoys unscrupulously attacking asymmetrical sources of power or religious dogmas. Artist and film architect Jan Kadlec presents a series of staged photographs entitled Albánský únik (Albanian Leak) from 2001
wherein he thematizes issues related to refugees and immigration. The exhibition's curators, Milan Mikuláštík and Milan Kreuzzieger, have worked together under the assumption that it is necessary, in most cases regarding contemporary and local conflicts, to view the situation in a broader context featuring a rather cosmopolitan (ideally simultaneously global and local, contemporary and historical) perspective than from an international or merely
local one.
This exhibition has been organized as part of the 25th edition of the International Conference "Philosophy and Social Science" at the Academy of Sciences in Prague, the Czech Republic. It has been realized within the framework of Strategie AV21's research program "Global Conflicts and Local Contexts."
Milan Mikuláštík and Milan Kreuzzieger
-----------
V poslední době se geopolitické, interkulturní a sociální konflikty staly klíčovým tématem novinových zpráv, politologických seminářů a konferencí, ale také hospodských diskusí a pouličních hádek. Zdá se, že se situace na všech úrovních života na planetě vyostřuje. Stále častěji se v médiích objevují obavy z rozpoutání nové globální války. Jsou tyto obavy oprávněné? Jak se eskalace konfliktů projevuje v lokálních vztazích? Konflikty jsou integrální součástí jakékoliv pospolitosti, společnosti, kultury nebo civilizace. Jsou projevem rozdílných zájmů, nedostatku, výrazných nerovností a kulturních stereotypů. Mohou společnost posouvat vpřed, mohou ji však také zničit. Současný globalizovaný svět změnil podobu konfliktů. Ty dnes daleko méně probíhají na hranicích mezi teritorii jejich účastníků a projevují se také uvnitř států, v civilizačních metropolích nebo v tocích migrantů.
Výstava Rozhněvaná planeta, která vznikla na základě spolupráce Národní technické knihovny a Akademie věd ČR, ukazuje, jak se k tématu konfliktu staví současné umění. Jádrem výstavy jsou nově vytvořená, ale také již existující umělecká díla doplněná o výběr vzácných knih z historického fondu Národní technické knihovny, jejichž tématem jsou pevnostní stavitelství, vojenské technologie nebo historie válek. V dejvické Galerii NTK, kde výstava probíhá, jsou prezentována díla třinácti zahraničních i tuzemských umělců. Zcela poprvé je v Čechách prezentována práce nizozemského architekta a sochaře Joepa van Lieshouta a jeho ateliéru. Socha Untitled / Horse, Mother and Child (Bez názvu / Kůň, matka a dítě) z rozsáhlého souboru Slave City (Město otroků) je dystopickou vizí situace po konfliktu na hranici hororu a karikatury. Plastika připomínající na první pohled patetické protiválečné pomníky se při bližším zkoumání změní v morbidní scénu konzumace vnitřností koňské mršiny. Americká umělkyně Martha Rosler, jedna ze zakladatelek feministického umění, představuje ukázku ze své rozsáhlé série fotomontáží Bringing War Home (Válka až do domu), ve které konfrontuje bezstarostnou konzumní západní společnost s válečnou situací na Blízkém východě. Německý umělec a filmař Bjørn Melhus ve svém parodickém videu Freedom and Independence (Svoboda a Nezávislost) vizualizuje ústřední pojmy neoliberální teorie a konfrontuje je s důsledky mechanismů bezohlednosti a vykořisťování. Bjørn Melhus ve svých videích zpravidla osobně vystupuje, často hned v několika rolích. Zde vedle titulních postav zosobňujících Svobodu a Nezávislost vytvořil také roli obskurní ultrapravicové politické myslitelky Ayn Randové, kterou vykresli v ne právě lichotivém světle. Vasil Artamonov a Alexej Klyuykov, kteří získali cenu Jindřicha Chalupeckého za rok 2010, přispěli sérií obrazů inspirovaných sovětskou karikaturistickou a propagandistickou tvorbou. Výstavy se účastní taktéž laureát Ceny Oskára Čepana, této slovenské obdoby Chalupeckého ceny, Radovan Čerevka, který představuje osobitou verzi afrického domorodého umění kříženého s leteckým modelářstvím. Další slovenský autor, Juraj Dudáš, vystavuje interaktivní instalaci umožňující ocitnout se na chvilku v kůži amerického prezidenta. Svými provokativně přímočarými plakáty je zastoupen také mediálně proslulý Čechoameričan Milan Kohout, který s oblibou nevybíravým způsobem napadá zdroje asymetrické moci či náboženská dogmata. Umělec a filmový architekt Jan Kadlec se prezentuje sérií inscenovaných fotografií Albánský únik z roku 2001, ve kterých již před šestnácti lety tematizoval problematiku uprchlictví a migrace. Autoři koncepce, kurátoři Milan Mikuláštík a Milan Kreuzzieger, vycházejí z předpokladu, že na většinu současných i lokálních konfliktů je třeba nahlížet v širších souvislostech a spíše z kosmopolitní (ideálně souběžně globální i lokální, současné i historické) perspektivy, než z úrovně mezi-národní nebo pouze lokální.
Výstava je organizována při příležitosti 25. ročníku pražské mezinárodní konference "Philosophy and Social Science" na Akademii věd ČR. Je realizována v rámci výzkumného programu "Globální konflikty a lokální souvislosti", Strategie AV21.
Milan Mikuláštík a Milan Kreuzzieger