August 2017

Milan Mikuláštík - Makapansgat Project Excerpt: From the History of Photography

25. august 2017 at 18:27 | Milan Mikuláštík


Milan Mikuláštík
Makapansgat Project Excerpt: from the History of Photography

9. 6. 2017 - 8. 7. 2017
Fotograf Gallery Prague

The caves in the Makapan Valley in the northeast part of South Africa are a discovery site rich in fossils of many types of animals; including the extinct hominid tribe, Australopitechus. It differs from the others, however, due to the discovery of a small piece of jasper. When the archaeologists found it, it reminded them of a human face. Because it seems that it appeared the same way to our ancient ancestors, it is considered to be the oldest material evidence of symbolic thinking. Roughly 3 million years later, a member of the only living species of the Homo tribe/family, visual artist Milan Mikuláštík (*1975), began to place pictures of these rocks into other photographs. On a technical level, he always sorts out his collages in the same way: the face in the image is covered by the face from the rock and the new image is published online. More varied is the "rediscovery" of meanings achieved by this ritual act. On a general level, his Makapansgat Project oscillates between commentaries on current events and observing the role of images in creating our vision of the world. On the billboards in the hallways at Fotograf Gallery he, of course, narrowed the themes in his selection of photos so that they relate to the history of photography.
Jiří Ptáček

Jeskyně v Makapanově údolí na severovýchodě Jihoafrické republiky jsou bohatým nalezištěm kosterních pozůstatků mnoha živočišných druhů včetně vyhynulého hominida rodu Australopithecus. Od ostatních se však odlišuje nálezem malého kusu jaspisu. Když ho archeologové objevili, připomněl jim lidskou tvář, a protože se zdá, že to samé připomínal i našim dávným předkům, je považován za nejstarší materiální doklad symbolického myšlení. Přibližně o tři milióny let později příslušník jediného žijícího druhu rodu Homo, vizuální umělec Milan Mikuláštík (*1975), začal fotografií tohoto kamene osazovat do jiných fotografií. Technicky své koláže řeší vždy stejně: obličej na fotce zakryje tváří z kamínku a nový obrázek zveřejní na internetu. Různější je "znovuobjevování" významů, kterého tímto rutinním aktem dosahuje. V obecné rovině jeho Makapansgat Project osciluje mezi komentáři aktuálních událostí a upozorňováním na roli obrazů v utváření naší představy o světě. V billboardu pro chodbu Fotograf Gallery ovšem výběr tematicky zúžil, aby se vztáhl k dějinám fotografie.
Jiří Ptáček