Milan Mikuláštík - Hiát / Altán Klamovka

25. august 2018 at 0:36 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist


Galerie Altán Klamovka, Praha
Milan Mikuláštík: Hiát

vernisáž se uskuteční 28. 8. 2018 v 18:00, výstava potrvá do 15. 9. 2018

performance 10. 9. v 18hod.

kurátorka: Lenka Sýkorová
Doprovodný program v sobotu 15. 9. 2018:

14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16-17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka


Milan Mikuláštík je na české scéně již etablovanou osobností pohybující se jak na poli aktivního umělce, tak i kurátora. Mikuláštíkova samostatná tvůrčí činnost byla v posledních letech zastíněna aktivním členstvím v umělecko-aktivistické skupině Guma Guar. Dalo by se říci, že se po deseti letech skupinové činnosti vrací k samostatné tvorbě, která je však logicky poznamenána tvůrčí synergií z Guma Guar. Pro Mikuláštíkův rukopis je velmi důležitý politicko-společensky angažovaný postoj. Jako kurátor připravil několik desítek výstav, které se do vývoje českého výtvarného umění zapsaly jako zásadní. Jako kurátor působil v pražské NoD či je stále aktivní v Galerii NTK v Praze. Vedle toho také působil jako pedagog na pražské UMPRUM v ateliéru Supermédia.


Aktuální Mikuláštíkova tvorba se pohybuje především v médiu readymade a instalace. Obsahově ho fascinuje funkce muzea jako instituce uchovávající historické artefakty. Rozvířením myšlenek kolem originálu a kopie autor vytváří dekonstrukce kontextů a to ironickými hrami, které nás mohou uvádět jak k rituálům pravěkých hominidů, tak k dnešní lidské snaze o vědecké poznání pomocí nejnovějších technologií. Balancování na hraně smrti a nesmrtelnosti je pro současnou výstavu pro Altán Klamovka signifikantní. Výstavou s názvem Hiát se vzájemně prolíná svět banality a konzumu v kontrastu k odkazům do historie. Autor na výstavu kriticky pohlíží jako na specifické umělecké médium. Součástí díla je i performativní gesto autora během vernisáže i v průběhu výstavy, které se stává stejně důležitým jako samotná statická instalace. Termín Hiát označuje obecně mezeru, skulinu či trhlinu, v geologické terminologii pak časový úsek, během něhož nedocházelo k usazování sedimentů. Vyjmutím jednoho článku ze skládanky se nám ihned narušuje celkové pochopení současnosti a to právě přes historii. V jednom z readymadů pro Altán Milan Mikuláštík řeší historické kresebné výkresy architektonických prvků ve tvaru nádob, které jsou autorem postprodukčně "zničeny" logy firem zabývající se kryogenikou neboli fyzikou nízkých teplot. Zapojením karbonového kopírovacího papíru a užití uhlíku pro nákres jejich log, nás vtahuje do historie. Současně však kryogenní uschování nás vede k budoucí možné nesmrtelnosti. Dílo se tak cyklí a samo sebe popírá. V dalším díle Narcis autor pracuje s vodní hladinou a ekologickým momentem. Opět přítomná banalita každodenního dne v dostupnosti vody v půllitrových PET lahvích až z daleké Francie nás metaforicky uvádí ke sebezahledění společnosti bez ohledu na ekologickou stopu, kterou po sobě zanecháváme. Tyto dvě díla ze skládanky čtyř děl se současně odkazují k samotnému kontextu neogotického altánu jako galerijní instituce. Částečně citují z tvarosloví i z původní hypotetické funkce romantizující budovy v parku Klamovka, která podle vyprávění místních říká, že altán sloužil jako studánka minerálního pramene Praga. Oproti tomu dvě zbývající díla pracují bez kontextu místa vystavení, ale s o to vetší lehkostí a to v oblasti paleontologie. Pro čtení výstavy Hiát je důležitá práce s banalitou, kritický pohled na současný vývoj společnosti a vědomá produkce "anti-umění".
Lenka Sýkorová


Altán Klamovka gallery, Prague

Milan Mikuláštík: Hiatus

The opening will take place on August 28, 2018 from 6 pm.
The exhibition will run until September 15, 2018.

Performance on Monday, September 10, 2018, from 6 p.m.

Curator of Gallery: Lenka Sýkorová

Accompanying program on September 15, 2018: 2:00 - 4:00 p.m. - animation workshop for children, 4:00 - 5:00 p.m. - commented viewing of the exhibition and the exhibition activity of Klamovka Pavilion.


Milan Mikuláštík is already an established personality on the Czech scene working as an active artist and curator. Mikuláštík's independent creative work has been overshadowed in recent years by his membership of the art-activism group Guma Guar. It can be said that after ten years of group activity he is returning to independent creative work which, however, is logically marked by the creative synergy of Guma Guar. Mikuláštík's politico-socially committed stance is highly important for his mark. As a curator he has organised several tens of exhibitions that have proved substantial for the development of Czech visual art. He has worked as a curator at Prague's NoD and is constantly active at the NTK Gallery in Prague. He has also taught at Prague's Academy of Arts, Architecture and Design (UMPRUM) in the Supermedia studio.


Mikuláštík's current work wavers above all between the medium of readymade and installation. He is fascinated by the role of the museum as an institution for storing historical artefacts. A swirl of ideas around the author's original and copy creates a deconstruction of contexts by ironic games that can draw us into the rituals of prehistoric hominids and to the present-day human endeavour of scientific knowledge using the latest technologies. What is significant is balancing on the edge of death and immortality of the current exhibition for the Altán Klamovka (Klamovka Arbour) Gallery. The exhibition entitled Hiát (Hiatus) shows the interweaving of the world of banality and consumerism in contrast to references made to history. The author regards the exhibition critically as a specific art medium. Part of the work also comprises the author's performative statement during the preview and during the course of the exhibition which becomes equally important as a separate static installation. The term 'hiatus' generally means a gap, chink or tear, in geological terminology an interval of time during which there was no deposition of sediments. The removal of this link from the puzzle immediately disturbs the whole understanding of the present through history. In one of the readymades for the Altán Milan Mikuláštík explores the historical drawings or architectural features in the shape of vessels which are, according to the author, post-production "destroyed" logos of companies engaged in cryogenics or low temperatures in physics. He draws us into history by incorporating carbon copy paper and using carbon for drawing their logos. However at the same time cryogenic storage takes us to future possible immortality. The work moves in cycles and self-denial. In the next work entitled 'Narcis' (Narcissus) the author works with the water surface and ecological momentum. Again the present daily banality in the availability of water in half-litre PET bottles as far away as from France is a metaphorical presentation of an insular society regardless of the ecological footprint it leaves. These two works of the four-work puzzle also refers to the separate context of the Neo-Gothic arbour as a gallery institution. They partly cite from morphology and from an original hypothetical function romanticising buildings in Klamovka park which, according to local tales served as a well for the Praga mineral spring. In contrast, the two remaining parts work without the context of the exhibition venue, but with greater ease in the field of palaeontology. In order to read the Hiatus exhibition what is important is work with banality, a critical view of the present development of society and the conscious production of "anti-art".


Lenka Sýkorová

 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama